รายงาน

รายงานการใช้รถและกราฟ

report

แสดงรายงาน

แสดงรายงานและกำหนดช่วงเวลาได้ในการนำข้อมูลมาสร้างเป็นรายงาน ซึ่งรายงานจะข้อมูลหลากหลายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ หรือ ประเมินการทำงานของรถ หรือ บุคลากรที่เป็นผู้ขับรถ

export excel

Export รายงาน

ทุกรายงานสามารถ Export รายงานออกมาในรูปแบบของ Excel ได้ เพื่อความสะดวกต่อการนำเสนอ

รายงานหลากหลายรูปแบบ

daily report

สรุปการใช้รถประจำวัน

history report

ประวัติการเดินทาง

driving report

รายงานการขับรถ

stop parking report

รายงานจุดจอด-หยุดดับเครื่อง

speed report

รายงานความเร็วเกินกำหนด

alert report

รายงานการแจ้งเตือน